Aedizon

Aedizon streeft naar kwalitatieve dienstverlening, zowel naar haar opdrachtgever, als naar de schuldenaren en andere betrokkenen. Dit komt mede tot uiting in het voeren van diverse keurmerken. Aedizon is gecertificeerd en voert haar dienstverlening uit conform  onderstaande keurmerken:

   


Bij Aedizon wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Klachtafhandeling

Het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over onze dienstverlening,is erg belangrijk voor Aedizon. Uw op- en/of aanmerkingen vernemen wij graag, omdat wij onze dienstverlening continue willen verbeteren. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk (per email) aan ons kenbaar te maken. 

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.
t.a.v. afdeling Kwaliteit
Postbus 1002
9701 BA Groningen
info@aedizon.nl

De klacht wordt zo objectief en onafhankelijk mogelijk behandeld. Onze afdeling zal in eerste instantie beoordelen of een klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Als u na beantwoording van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft als tuchtrechter de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de gerechtsdeurwaarder als publiek ambtenaar (de ambtshandelingen), maar ook over de gerechtsdeurwaarder als incassobureau.

De Kamer heeft géén bevoegdheid om:

  • Uitspraak te doen over eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder. Daartoe strekkende vorderingen dienen bij de burgerlijk rechter te worden ingediend.
  • Beslagen op te heffen of de beslagvrije voet te wijzigen.
  • Gerechtsdeurwaarders te veroordelen tot het vergoeden van mogelijk geleden schade. 


Let op! Door het indienen van een klacht worden eventueel door de gerechtsdeurwaarder aangekondigde executiemaatregelen zoals beslag op (on-)roerende zaken of verkoop van in beslag genomen (on-)roerende zaken niet opgeschort.